Koučing orientovaný na človeka

V súčasnosti nie je sformulovaná žiadna jednoznačná definícia koučingu, napriek tomu v rámci uznávaných koučingových smerov existuje určitá zhoda pojmov. Koučing je chápaný ako interaktívny proces vzťahujúci sa na jednotlivca alebo skupinu a zahrňujúci pracovné alebo...