Socioterapeutický výcvik

,
Socioterapeutický výcvik

Socioterapeutický výcvik
(program profesionálneho vzdelávania a prípravy pre terapiu sociálnych vzťahov)

Cieľová skupina:
– sociálne pracovníčky/pracovníci
vychovávatelia/vychovávateľky
– pracovníci v centrách pre drogovo závislých
– zdravotní a sociálni pracovníci v zariadeniach pre seniorov
– psychológovia
– lekári
– zdravotné sestry

Aplikácia socioterapie v praxi:
sanácia rodín
– resocializačné zariadenia (práca s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi a príbuznými)
– domovy seniorov (práca s klientmi a ich rodinami)
– spolupráca s obecnými úradmi (problematické spolužitie občanov)
– spoluráca so základnými a strednými školami (šikana, prevencia drogových závislostí…)
– spolupráca s dlhodobo chorými pacietnmi a ich sociálnym systémom (stomici, autisti, psychotici, onkologickí pacienti a pod.)

Organizácia programu:
Program je rozdelený do dvoch samostatných častí (5-dňové blokové stretnutia):

1. Teória a učenie sa zážitkom na sebe (encounterové skupiny – aktívne sociálne učenie)
Rozsah: 9 blokových stretnutí
Obsah:
Úvod do psychoterapie (tri hlavné prúdy v psychoterapii – psychoanalýza, behaviorálna psychoterapia, hunanistická psychoterapia) – Ľudo Dobšovič
Základy psychopatológie – Ivan Juráš
Základy psychiatrie – Ivan Juráš
Socioterapia – Lívia Dobšovič
Metódy socioterapie – Viera Lutherová
Komunikačné teórie (asertivita, transakčná analýza) – Lívia Dobšovič
Právne minimum socioterapeuta – Zuzana Kohútová

2. Praktická časť
Rozsah: 6 blokových stretnutí
Obsah:
– aplikácia socioterapie v praxi
– nácvik psychoterapeutických a socioterapeutických zručností
– nácvik empatického sprevádzania klienta
– nácvik empatickej komunikácie s klientom
– terapeutické reťaze
– terapeutické odpovede
– empatické laboratóriá
– encounterové skupiny

Je organizovaný formou 5-dňových blokových stretnutí (spolu 15 blových stretnutí pre obe časti – 3 bloky v jednom kalendárnom roku; jedno blokové stretnutie má 31 pracovných hodín).:


Ukončenie programu:
Podmienky ukončenia programu:
– absolvovanie min 90% pracovných hodín oboch častí programu
– sebareflexia v rozsahu min 15 tisíc znakov (včítane medzier), v ktorej frekeventant popíše svoj vývoj počas účasti v programe, svoj osobnostný rast a rozvoj svojich profesionálnych zručností (sebareflexiu odovzdá frekventant najneskôr 30 dní pred záverečným blokovým stretnutím – zašle ju emailom ostatným frekventantom a facilitátorom programu)

Po absolvovaní 1.časti získa frekventant Osvedčenie o absolvovaní základnej časti programu.
Po absolvovaní oboch častí získa frekventant Osvedčenie o absolvovaní programu a bude zapísaný do Zoznamu socioterapeutov Slovenska.

Cena:
Účastník platí vždy jeden kalendárny rok vopred; cena za jedno 5-dňové blokové stretnutie je 130 € (390 € za 1 kalendárny rok). V cene nie je zahrnuté ubytovanie ani stravovanie účastníkov.

Facilitátori programu:
PhDr.Lívia Dobšovič – koordinátorka programu, kontakt s frekventantmi, organizačné záležitosti
MUDr.Ivan Juráš
Mgr. et Mgr. Viera Lutherová
PhDr.Ľudo Dobšovič

Prihlášky:
Prihlášky do programu budú prijímané v poradí, v akom budú prichádzať (max 24 frekventantov + 4 náhradníci pre prípad, že by niekto z prihlásených svoju účasť zrušil).

Program bude zahájený, keď bude záväzne prihlásených min 20 frekventantov.

Predpokladaný termín zahájenia programu je II.štvrťrok 2020.
Stretnutia programu sa budú konať vo Zvolene (ľahšia dostupnosť pre celé Slovensko).

Účasť v programe je potvrdená podpísaním zmluvy medzi frekventantom a organizátorom.

Prihlášky treba posielať na: info@socioterapia.sk alebo livia.dobsovic@gmail.com.

Podrobnejšie info na tel. 0917 110 067 – PhDr.Lívia Dobšovič (www.socioterapia.sk).

Časový rozvrh 5-dňového stretnutia – 1.časť (31 vyučovacích hodín po 50 min):
Streda:
18:30 – 21:00 – encounterová skupina (3 vyuč.hod po 50 min)
Štvrtok:
09:00 – 12:30 – encounterová skupina (4 vyuč.hod po 50 min)
12:30 – 14:30 (obedová prestávka)
14:30 – 18:00 – encounterová skupina (4 vyuč.hod po 50 min)
Piatok:
09:00 – 12:30 – teória (4 vyuč.hod po 50 min)
12:30 – 14:30 (obedová prestávka)
14:30 – 18:00 – encounterová skupina (4 vyuč.hod po 50 min)
Sobota:
09:00 – 12:30 – teória (4 vyuč.hod po 50 min)
12:30 – 14:30 (obedová prestávka)
14:30 – 18:00 – encounterová skupina (4 vyuč.hod po 50 min)
Nedeľa
09:00 – 12:30 – encounterová skupina (4 vyuč.hod po 50 min)

Časový rozvrh 5-dňového stretnutia – 2.časť (31 vyučovacích hodín po 50 min):
Streda:
18:30 – 21:00 – encounterová skupina (3 vyuč.hod po 50 min)
Štvrtok:
09:00 – 12:30 – encounterová skupina (4 vyuč.hod po 50 min)
12:30 – 14:30 (obedová prestávka)
14:30 – 18:00 – praktický nácvik (4 vyuč.hod po 50 min)
Piatok:
09:00 – 12:30 – encounterová skupina + supervízia (4 vyuč.hod po 50 min)
12:30 – 14:30 (obedová prestávka)
14:30 – 18:00 – praktický nácvik (4 vyuč.hod po 50 min)
Sobota:
09:00 – 12:30 – encounterová skupina + supervízia (4 vyuč.hod po 50 min)
12:30 – 14:30 (obedová prestávka)
14:30 – 18:00 – encounterová skupina (4 vyuč.hod po 50 min)
Nedeľa
09:00 – 12:30 – encounterová skupina (4 vyuč.hod po 50 min)

Odporúčaná lietratúra:
1. Lozsi, L. a kol.: Socioterapia, Asociácia socioterapie a psychoterapie, Bratislava 2013
2. Aronson, E. a kol.: Sociálna psychológia, Inšitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava 2017
3. Thomas A.Harris: Ja som OK – Ty si OK, Inšitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava 2018
4. Klein, M.: Objav sám seba, PsychoConsulta, Dlhá nad Váhom 2017
5. Berne, E.: Jak si lidé hrají, Portál, Praha 2011
6. Rogers, C.R.: Ako byť sám sebou, Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava 2019
7. Alberti, R. & Emmons, M.: Asertivita a rovnosť vo vašom živote a vzťahoch, Vydavateľstvo F, Trenčín 2011
8. Dobšovič, Ľ.: Naučte sa riešiť konflikty, PsychoConsulta, Dlhá nad Váhom 2017

Publikácie č. 1, 2, 3, 4, 6 a 8 je možné zakúpiť na www.socioterapia.sk (prípadne priamo na výcviku).
Publikácie č. 5 a 7 je možné zakúpiť na www.martinus.sk.

 

Znalosti

Publikované

13. júla 2016