Inštitút psychoterapie a socioterapie (IPS) združuje odborných i laických záujemcov o psychoterapiu a socioterapiu a približuje tieto terapie čo najširšiemu okruhu ľudí ako užitočné pre každodenný osobný i pracovný život. IPS je členom Asociácie psychoterapie a socioterapie.

Inštitút psychoterapie a socioterapie vznikol v apríli 2009 transformáciou Slovenského psychoterapeutického inštitútu (SPI). Ten fungoval od roku 2003, realizoval vzdelávacie aktivity pre pomáhajúce profesie a okrem iných aktivít spolupracoval aj s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde zabezpečoval vzdelávanie v psychoterapii a resocializácii.

IPS má ambíciu stať sa odbornou platformou pre tých, ktorí sa zaoberajú psychológiou a poradenstvom, a to vo forme výcvikov, prednášok, workshopov a konferencií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Okrem akademickej bázy v oblasti psychoterapie a socioterapie sa zameriava na pomáhajúce a poradenské vzťahy v rôznych oblastiach reálneho života – v školstve, zdravotníctve, cirkvi, politike, ale aj v manažmente a obchodných vzťahoch. Vychádza pritom z presvedčenia, že kvalita a fungovanie medziľudských vzťahov výrazne ovplyvňujú nielen kvalitu života jednotlivca, ale aj celej spoločnosti.

Za najdôležitejšie a rozhodujúce kritérium pri práci s ľuďmi – okrem dosiahnutého vzdelania terapeuta – IPS považuje jeho postojové kvality v zmysle jeho kongruencie, empatie, akceptácie. Teda to, do akej miery je schopný počúvať klienta, porozumieť motívom jeho konania, aby pre neho vytvoril čo najbezpečnejšie prostredie, a pritom ho nehodnotil.

Čo však vznik Inštitútu prinesie sestrám?

Proces starostlivosti o pacienta vnímame jednoznačne ako profesionálny, pomáhajúci terapeutický vzťah. Do sveta pacienta treba citlivo a kvalifikovane vstúpiť a medzi sestrou a ním vytvoriť dôverný vzťah. Vzťah vnímajú pacienti ako relevantný faktor kvality. Vie pacient laicky posúdiť odbornosť sestry? Myslím si, že odbornosť nie – ale vzťah posúdiť vie, vníma profesionálnu blízkosť a pozornosť, ktorej sa mu dostáva. Vo chvíľach zraniteľnosti, napätého očakávania, strachu samého o seba, o svoje zdravie a život očakáva od sestry láskavé, ale partnerské zaobchádzanie a postoj – schopnosť pozrieť sa na pacientov problém z jeho uhla pohľadu.

Vzťah sestra – pacient vnímame ako proces podporujúci terapiu pacienta. Proces, počas ktorého má sestra významný vplyv. Môže pacienta motivovať, odhaľovať a mobilizovať jeho potenciál aktívne sa podieľať na riešení vzniknutej situácie a preberať spoluzodpovednosť pacienta za jeho vyliečenie.

Starostlivosť o pacientov vyžaduje vysokú úroveň sociálnych kompetencií a schopnosť zvládať rôznorodé záťažové situácie. Sestry bývajú pre pacientov tými najdôležitejšími a často jedinými blízkymi osobami, s ktorými pacienti prichádzajú do kontaktu. Im sa pacienti zverujú so svojimi radosťami a obavami. Takýto blízky kontakt, vstupovanie do intimity pacienta vyžaduje značnú mieru empatie a emocionálnej podpory. Vedieť „narábať“ s vlastnými emóciami je dôležitý aspekt starostlivosti o pacienta, čo v reálnom živote často neberieme na vedomie. Je preto veľmi nápomocné a žiaduce, ak sestra disponuje takými osobnostnými kvalitami, ktoré jej napomáhajú sprevádzať pacienta v jeho prežívaní a zvyšujú jej predpoklady porozumieť jeho emocionálnemu svetu.

Členovia IPS spolu so svojimi spolupracovníkmi vytvorili zaujímavý rozvojový program „Umenie socioterapie“, ktorý pomôže sestrám profesionalizovať sa v oblasti práce s pacientom. Program je modulárny a je postavený na princípoch humanistickej psychológie C. Rogersa – na už spomenutej akceptácii, kongruencii a empatii.

Absolventi tohto rozvojového programu získajú teoretický základ o jednotlivých psychologických koncepciách, pomocou ktorých sa ľahšie dokážu orientovať v rôznych prístupoch k ľudskému mysleniu, rastu a zmene. Cez praktickú a prehľadnú teóriu komunikácie získajú náhľad do základných mechanizmov ľudského fungovania a ľahšie si uvedomia svoje prípadné komunikačné bariéry, ktoré ich v práci s pacientmi limitujú.  Zoznámia sa podrobne s teóriou terapie, ktorá im poskytne orientačné body pre ich ďalší osobnostný rast, nevyhnutný pre prácu s pacientom.

Na svojej osobnej skúsenosti a na vlastnom zážitku komunikácie s inými sa naučia rozoznávať a ujasňovať si svoju zodpovednosť za vlastný život a zodpovednosť voči iným ľuďom, čo vnímame ako nevyhnutný predpoklad pre profesionálny výkon sestry. V programe je vytvorený dostatočný priestor na uvedomenie si a prehodnotenie svojich komunikačných stereotypov a na vytvorenie nových komunikačných schém a postojov. Sestry sa naučia presnejšie si uvedomovať svoje pocity a prežívanie a získajú schopnosť vyjadriť to svojim pacientom, ale zároveň sa naučia vnímať a chápať prežívanie iných. Získajú tak praktické nástroje, pomocou ktorých sa starostlivosť o pacientov ešte viac sprofesionalizuje.

IPS priebežne pripravuje aj ďalšie aktivity, pomocou ktorých si sestry, ale aj iné nadväzujúce profesie môžu rozvíjať svoje ľudské kvality a profesionálne kompetencie: „Rozhovory o zmysle života“, „Transakčná analýza v práci sestry“, „Budovanie vzťahu“, „Počúvajme štyrmi ušami“, „HoRmo sapiens“, „Vedenie rozhovoru á la C. Rogers“, „Humor v terapii“, „Komunikácia s rodinou pacienta“, „Psychosomatika“, „Sprevádzanie umierajúcich a pozostalých“, „Obrana voči manipulácii“, „Smalltalk v starostlivosti o pacienta“, „Sestry v tíme“ a iné.

Máme radosť z toho, že sa nám v spolupráci s Asociáciou socioterapie a psychoterapie podarilo uviesť do života ďalšiu iniciatívu – vznik Kabinetu socioterapie a psychoterapie pri Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce na Katedre ošetrovateľstva Trnavskej Univerzity. Kabinet je dobrovoľné združenie odborníkov v oblasti socioterapie a psychoterapie a jeho poslaním je napomáhať v procese rozvoja socioterapeutických a psychoterapeutických kompetencií sestier organizovaním a realizáciou odborných prednášok a letnej školy socioterapie a psychoterapie.

Veríme, že naše aktivity sú zmysluplné pre široký okruh ľudí aktívnych v pomáhajúcich profesiách. Budeme radi, ak tento zmysel v činnosti IPS uvidíte aj vy, sestry.

Mgr. Martina Kazičková, za Inštitút psychoterapie a socioterapie