Výcvik
Umenie Socioterapie

,
Výcvik  Umenie  Socioterapie

Podrobnejšie informácie, učebný plán výcviku a záväznú prihlášku nájdete tu.

Výcvikový program „Umenie socioterapie“ pomôže účastníkom lepšie porozumieť svojim klientom a na spoločných stretnutiach sa naučia profesionálne pracovať s ich potrebami (formou individuálnych a skupinových aktivít).

Cieľová skupina:
pedagógovia
sociálni pracovníci,
– vychovávatelia
– psychológovia
– špeciálni a liečební pedagógovia
– resocializační pracovníci
– ošetrovateľky/ošetrovatelia
– komunitní pracovníci
a ostatní pracovníci v sociálnych službách alebo zamestnanci vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, resp. iné pomáhajúce profesie.

Zameranie výcvikového programu:
– pripraviť odborníkov na profesionálnu prácu
– zdokonalenie ich schopností poradensky a socioterapeuticky intervenovať
– získať praktické poznatky z vedných disciplín, ktoré vyplývajú z multidisciplinárneho charakteru socioterapie (psychoterapia, anatómia,   psychiatria, fyziológia, občianske právo atď.)
– vedenie individuálnych a skupinových intervencií
– základné psychoterapeutické zručnosti
– osobnostný rast a rozvoj socioterapeutov

Dĺžka a štruktúra programu:
– výcvik je organizovaný ako 3-ročný program v celkovom trvaní 460 hodín (teoretická časť + praktická časť); spolu ho tvorí 15 stretnutí, pričom v jednom kalendárnom roku frekventant absolvuje spolu 5 stretnutí (4 predĺžené víkendy a jedno 5-dňové stretnutie) + záverečné stretnutie.

Ak máte záujem o túto formu vzdelávania, kontaktujte nás emailom na adrese: vzdelavanie@socioterapia.sk alebo telefonicky: 0917 11 00 67.

Znalosti

Publikované

13. júla 2016