Kritériá pre zápis do Zoznamu socioterapeutov

Pre zápis do Zoznamu socioterapeutov musí záujemca zaslať na adresu IPS nasledovné podklady:

  1. Žiadosť o zápis do Zoznamu socioterapeutov.
  2. Profesijný životopis.
  3. Fotokópiu dokladu o VŠ vzdelaní minimálne na úrovni bakalára.
  4. Potvrdenie (osvedčenie, certifikát, diplom a pod.) o absolvovaní minimálne 450 hodín psychoterapeutického výcviku alebo akreditovaného socioterapeutického výcviku v rozsahu minimálne 100 hodín (akceptujeme aj výcviky v socioterapii absolvované a akreditované v zahraničí).
  5. Potvrdenie o absolvovaní minimálne 75 hodín supervízie v socioterapii alebo v psychoterapii (potvrdenie od socioterapeuta/psychoterapeuta, ktorý je evidovaný v Zozname socioterapeutov/psychoterapeutov SR).
  6. Potvrdenie o minimálne 5-ročnej praxi v zariadení alebo organizácii poskytujúcom socioterapiu (resocializačné a reedukačné zariadenia, detský domov, DSS, nápravno-výchovné zariadenie, streetwork a pod.) u tých záujemcov o zápis do zoznamu socioterapeutov, ktorí nemajú absolvovaný psychoterapeutický/socioterapeutický výcvik. Toto kritérium platí na prechodné obdobie 10 rokov (do 31.12.2025). Je to dostatočne dlhé obdobie na to, aby záujemca o zápis do Zoznamu socioterapeutov, ktorý nemá absolvovaný psychoterapeuticky/socioterapeuticky výcvik, mohol takýto výcvik absolvovať. Po prechodnom období prestane toto kritérium platiť.

Aktuálne